Методологічні роз’яснення проблемних питань складання та подання фінансової звітності

08/10/2018

Звітність

Офіційно. Державна казначейська служба Україн

Методологічні роз’яснення проблемних питань складання та подання фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів відповідно до НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності» та перспективи подання клієнтами Казначейства звітності в електронному вигляді

Загальна інформація

Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541 (далі — НП(С)БОДС 101), визначено, що:

 • метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів суб’єкта державного сектора та бюджету (частина 5 розділу I);
 • фінансова звітність у державному секторі забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:
 • джерел надходжень коштів та напрямів їх використання;
 • результатів діяльності з погляду ефективності та досягнень мети діяльності;
 • дотримання фінансової дисципліни суб’єктом державного сектора;
 • цільового використання бюджетних коштів;
 • оцінки якості управління;
 • оцінки здатності своєчасно виконувати свої зобов’язання;
 • придбання, продажу та володіння цінними паперами;
 • участі в капіталі підприємств;
 • рівня ресурсів, потрібних для продовження діяльності, ресурсів, які можуть виникнути внаслідок продовження діяльності, а також відповідних ризиків та невизначеностей (частина 7 розділу I);
  • фінансова звітність складається з:
 • балансу (далі — форма № 1-дс),
 • звіту про фінансові результати (далі — форма № 2-дс),
 • звіту про рух грошових коштів (далі — форма № 3-дс),
 • звіту про власний капітал (далі — форма № 4-дс),
 • приміток до річної фінансової звітності (далі — форма № 5-дс).

 

Наказами Міністерства фінансів України:

 • від 29 листопада 2017 року № 976 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі» унесено зміни до Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2017 року № 307 (далі — Порядок № 307), викладено в новій редакції;
 • від 29 листопада 2017 року № 977 «Про затвердження типової форми № 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності» затверджена типова форма фінансової звітності № 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності»;
 • від 28 грудня 2017 року № 1170 затверджені Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб’єктів державного сектора (далі — Методичні рекомендації).

 

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Баланс суб’єкта державного сектора складається на кінець останнього дня звітного періоду.

Проміжна (квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком із початку звітного року.

Перший звітний період новоствореного суб’єкта державного сектора може бути меншим, але не більшим за 12 місяців (бюджетного року). Звітним періодом суб’єкта державного сектора, що ліквідується або припиняє свою діяльність шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), є період із початку року до моменту ліквідації.

Фінансова звітність складається в гривнях на перше число місяця наступного за звітним.

При складанні форм фінансової звітності обов’язковими до заповнення є всі реквізити у шапці кожної форми звітності. При цьому під час заповнення показника «Територія» необхідно вказати назву території, зазначену в Класифікаторі об’єктів адміністративно-територіального устрою України, затвердженому Державною службою статистики України.

Читати далі