Основний документ для завідувача відділення (кабінету) ендоскопії

13/09/2018

РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ

ОЛЕКСАНДР КЛИМЕНКО

консультант із соціально-трудових відносин

Залежно від специфіки діяльності конкретного закладу та його організаційно-штатної структури посадові інструкції можуть бути доповнені й іншими пунктами та більш деталізовані, або, навпаки, окремі пункти можуть бути вилучені (змінені), якщо вони передбачені у посадових інструкціях інших працівників закладу відповідної кваліфікації та напряму роботи чи відповідно до змін у чинному законодавстві, які відбулися на момент затвердження посадової інструкції

_________________________________

(назва закладу охорони здоров’я)

_________________________________

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

завідувача відділення (кабінету) ендоскопії

(код КП 1229.5)

 

№_________________________

(реєстраційний номер документа)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

_______________________________________

(керівник закладу охорони здоров’я, інша посадова особа, уповноважена затверджувати посадову інструкцію)

 

__________________________________________________________

 

_________ _____________________________

       (підпис)                       (ініціали, прізвище)

 

«____» ___________________ 20___ р.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Завідувач відділенням належить до професійної групи «Керівники».

1.2. Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника (головного лікаря) закладу відповідно до чинного законодавства України за поданням заступника головного лікаря (іншого керівника, або без подання) та (за потреби) за погодженням з відповідним органом охорони здоров’я (територіальним, місцевого самоврядування тощо).

1.3. У своїй роботі керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та іншими нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров’я та органів управління у сфері охорони здоров’я, організацію ендоскопічної служби; медичними стандартами за профілем діяльності та інструкціями з охорони праці; загальнолюдськими моральними цінностями; принципами та нормами професійної етики; Статутом (Положенням) закладу; Положенням про відділення (кабінет) ендоскопії; наказами та розпорядженнями керівництва закладу; цією посадовою інструкцією.

1.4. Метою діяльності (основною функцією) завідувача відділення (кабінету) ендоскопії є забезпечення високого рівня діагностичних та лікувальних процедур у необхідному обсязі шляхом чіткої організації роботи відділення (кабінету), забезпечення високої ефективності праці, управлінської та представницької діяльності, забезпечення прав пацієнта.

Читати далі