ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДОХОДІВ СПЕЦФОНДУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

13/11/2018

ГОСПОДАРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Дмитро Ротар,

фінансовий консультант

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин в Україні бухгалтерський облік у бюджетних установах є системою контролю за наявністю та рухом бюджетних і позабюджетних коштів та будується на загальноприйнятих у міжнародній практиці принципах. Найбільш специфічними об’єктами в обліку установ є доходи, видатки й результати виконання кошторису

У загальній системі бухгалтерського обліку бюджетних установ саме облік доходів і видатків є найскладнішим і найвідповідальнішим.

Його організація в бюджетних установах і реалізація ефективної облікової політики у сфері державних фінансів за умов переходу економіки до ринкових відносин посідають важливе місце в процесі регулювання економічного розвитку держави. Однак наявна система бухгалтерського обліку, зокрема обліку доходів спеціального фонду, не повною мірою відповідає сучасній господарській практиці бюджетних установ. Система господарювання в ринкових умовах, становлення якої відбувається в Україні, об’єктивно передбачає необхідність пошуку й формування варіантів ведення обліку в бюджетних установах, що відповідали б новим соціально-економічним відносинам і процесу реформування бухгалтерського обліку.

У системі фінансування бюджетних установ України значне місце займає спеціальний фонд. Він містить обсяг надходжень зі спеціального фонду бюджету та їх розподіл за повною економічною класифікацією на здійснення видатків спеціального призначення, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов’язаних із виконанням установою своїх функцій. Уперше у 2000 році всі позабюджетні кошти бюджетних установ й організацій, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України, включено до його спеціального фонду як власні надходження цих установ і відповідні спеціальні видатки. І це має логічне пояснення, оскільки умови для розвитку госпрозрахункової діяльності цим установам створила держава. Таким чином, бюджетна установа за рахунок надходжень спеціального фонду проводить видатки, які недостатньо покриваються із загального фонду бюджету чи не покриваються зовсім.

Під час відображення в обліку доходів спеціального фонду важливе значення має джерело доходів. Відповідно до організаційних особливостей власних надходжень бюджетних установ, обґрунтовано впровадження в таких закладах системи обліку доходів за видами надходжень спеціального фонду, яка в межах цих окремих видів забезпечує відображення, накопичення, оперативний контроль і надання інформації про доходи за спеціальним фондом.

Дохідна частина спеціального фонду бюджетних установ включає всі доходи бюджету, що мають спеціальне призначення, у тому числі власні надходження бюджетних установ, гранти або дарунки на конкретну мету. До власних надходжень належать:

  • спеціальні кошти бюджетних установ,
  • інші власні надходження та кошти, отримані на виконання окремих доручень.

У зв’язку з тим що останнім часом доволі поширеним є одержання бюджетними установами благодійної допомоги, добровільних пожертвувань і гуманітарної допомоги, доречним є доповнення переліку власних надходжень бюджетних установ окремим розділом — «Гуманітарна допомога».

Читати далі