ПЛАНУВАННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ

14/11/2018

ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ

Офіційно. Мiнекономрозвитку

Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України на численнi звернення суб’єктiв сфери публiчних закупiвель щодо застосування законодавства повiдомляє розпорядниками бюджетних коштiв про особливості планування закупiвель та передумов для застосування процедур закупiвель на наступний рiк

Лист вiд 28.12.2017 р. № 3304-06/48844-06

«Щодо передумов здiйснення закупiвель»

Закон України «Про публiчнi закупiвлi» (далi — Закон) установлює правовi та економiчнi засади здiйснення закупiвель товарiв, робiт i послуг для забезпечення потреб держави та територiальної громади.

Згiдно зі статтею 4 Закону, закупiвля здiйснюється вiдповiдно до річного плану. Рiчний план, додаток до рiчного плану та змiни до них безоплатно оприлюднюються на веб-порталi Уповноваженого органу з питань закупiвель протягом п’яти днiв із дня їx затвердження. Рiчний план складається та затверджується тендерним комiтетом або уповноваженою особою замовника вiдповiдно до статтi 11 Закону.

При цьому Примiрним положениям про тендерний комiтет або уповноважену особу (осiб), затвердженим наказом Мiнекономрозвитку вiд 30.03.2016 р. № 557, яким рекомендовано керуватися замовникам, установлено, що члени комітету мають право зокрема брати участь у плануваннi видаткiв i визначеннi потреби у товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися; аналiзувати та/або отримувати iнформацiю щодо виконання договорiв, укладених вiдповiдно до Закону; одержувати вiд структурних пiдроздiлiв замовника iнформацiю, необхiдну для проведения процедур закупiвель; iнiцiювати створення робочих груп із числа службових (посадових) й iнших осiб структурних пiдроздiлiв замовника з метою складання технiчних вимог до предмета закупівлі,  підготовки проектів договорів тощо.

Слiд зазначити, що складанню рiчних планiв, у яких вiдображається предмет закупiвлi, визначений згiдно з наказом Мiнекономрозвитку «Про затвердження Порядку визначення предмета закупiвлi» вiд 17.03.2016 р. № 454, та орiєнтовний початок проведення процедур закупiвель, передує процес визначення потреб юридичної особи — замовника та планування обсягiв i джерел видаткiв.

При цьому вiдносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, регулюються бюджетним законодавством.

Читати далі