Посадова інструкція бухгалтера-ревізора (код КП 2411.2)

11/02/2019

Організаційні питання

 

Олександр Клименко,

консультант із питань соціально-трудових відносин

 

 

_________________________________

 (назва закладу охорони здоров’я)
_________________________________

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
бухгалтера-ревізора бухгалтерії
(код КП 2411.2)

 

 

№_________________________

(реєстраційний номер документа)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

_______________________________________

(керівник закладу охорони здоров’я, інша посадова особа, уповноважена затверджувати посадову інструкцію)

 

_________________________________________________

 

_________ _____________________________

 (підпис) (ініціали, прізвище)

 

«____» ___________________ 20___ р.

 

1. Загальні положення

  1. Ця посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права та відповідальність бухгалтера-ревізора бухгалтерії (іншого структурного підрозділу) закладу.
  2. Бухгалтер-ревізор належить до професійної групи «Професіонали».
  3. Бухгалтер-ревізор у встановленому порядку призначається на посаду та звільняється з неї наказом керівника закладу за поданням головного бухгалтера (іншого керівника або без подання).
  4. Бухгалтер-ревізор безпосередньо підпорядковується головному бухгалтеру. Бухгалтер-ревізор може здійснювати у межах наданих повноважень керівництво тимчасовою робочою групою з окремих питань діяльності (напрямків роботи) бухгалтерії.
  5. У своїй діяльності бухгалтер-ревізор керується законодавчими та іншими нормативно-правовими актами України з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, податкового законодавства, організації охорони здоров'я в Україні, Статутом (Положенням) закладу, Положенням про систему управління якістю у закладі (Керівним документом, настановою з якості у закладі), Положенням про бухгалтерську службу (бухгалтерію) закладу, Положенням про комерційну таємницю у закладі, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями керівництва закладу з відповідних питань, вказівками головного бухгалтера, відповідними інструкціями з охорони праці, цією посадовою інструкцією.

Читати далі