Посадова інструкція економіста з планування (код КП 2441.2)

11/10/2019

Організаційні питання

 

ОлександрКлименко,

консультант із питань соціально-трудових відносин

 

Залежно від специфіки діяльності конкретного закладу та його організаційно-штатної структури посадова інструкція може бути доповнена іншими пунктами та більш деталізована, або, навпаки, окремі її пункти можуть бути вилучені (змінені), якщо вони передбачені у посадових інструкціях інших працівників закладу відповідної кваліфікації та напряму роботи або відповідно до змін у чинному законодавстві на момент затвердження посадової інструкції

 

_________________________________

            (назва закладу охорони здоров’я)
_________________________________

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
економіста з планування бухгалтерії (планово-економічного відділу, відповідного іншого структурного підрозділу)
(код КП 2411.2)

 

№_________________________

(реєстраційний номер документа)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

_______________________________________

(керівник закладу охорони здоров’я, інша посадова особа, уповноважена затверджувати посадову інструкцію)

 

_________________________________________________

 

_________ _____________________________

       (підпис)                    (ініціали, прізвище)

 

«____» ___________________ 20___ р.

 

 

1. Загальні положення

1.1.   Ця посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права та відповідальність економіста з планування бухгалтерії (планово-економічного відділу, відповідного іншого структурного підрозділу) закладу.

1.2.   Економіст з планування  належить до професійної групи «Професіонали».

1.3.   Економіст з планування у встановленому порядку призначається на посаду та звільняється з неї наказом керівника закладу за поданням головного бухгалтера (начальника планово-економічного відділу, іншого керівника або без подання).

1.4.   Економіст з планування  безпосередньо підпорядковується головному бухгалтеру (начальнику планово-економічного відділу, іншому керівнику). Економіст з планування  може здійснювати у межах наданих повноважень керівництво тимчасовою робочою групою з окремих економічних питань.

1.5.   У своїй діяльності економіст з планування  керується чинним законодавством України з організації бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, податкового законодавства, фінансової звітності, інших економічних питань, організації охорони здоров'я в Україні, відповідними внутрішніми документами закладу, Статутом (Положенням) закладу, Положенням про бухгалтерію (планово-економічний відділ), Положенням про систему управління якістю у закладі (Керівним документом, настановою з якості у закладі), Положенням про комерційну таємницю у закладі, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями керівництва закладу з відповідних питань економічної діяльності закладу, вказівками головного бухгалтера (начальника планово-економічного відділу), відповідними інструкціями з охорони праці, цією посадовою інструкцією.

Читати далі