Посадова інструкція сестри медичної офтальмологічного кабінету

15/04/2019

Кадрове діловодство

 

Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових відносин

 

Залежно від специфіки діяльності конкретного закладу та його організаційно-штатної структури посадова інструкція може бути доповнена іншими пунктами та більш деталізована, або, навпаки, окремі її пункти можуть бути вилучені (змінені), якщо вони передбачені у посадових інструкціях інших працівників закладу відповідної кваліфікації та напряму роботи або відповідно до змін у чинному законодавстві на момент затвердження посадової інструкції

_________________________________

            (назва закладу охорони здоров’я)
_________________________________

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

сестри медичної офтальмологічного кабінету поліклінічного відділення (іншого структурного підрозділу)

(код КП 3231)

 

№_________________________

(реєстраційний номер документа)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

_________________________________

(керівник закладу охорони здоров’я, інша посадова особа, уповноважена затверджувати посадову інструкцію)

 

_____________________________________________________

 

_________ __________________________

       (підпис)                    (ініціали, прізвище)

 

«____» ___________________ 20___ р.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сестра медична офтальмологічного кабінету належить до професійної групи «Фахівці».

1.2. Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника закладу (головного лікаря) за поданням головної медичної сестри (іншого керівника або без подання) відповідно до чинного законодавства України у сфері охорони здоров’я.

1.3. У своїй роботі керується чинним законодавством України про охорону здоров‘я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров’я, міжнародними деклараціями про права людини та дітей, загальнолюдськими моральними цінностями, принципами і нормами професійної етики, стандартами професійної діяльності, Статутом (Положенням) закладу, Положенням про поліклінічне відділення, Положенням про офтальмологічний кабінет, Правилами внутрішнього розпорядку закладу, інструкціями з охорони праці, вказівками і розпорядженнями керівництва закладу (головного лікаря, головної медичної сестри, сестри медичної старшої відділення, лікаря-офтальмолога офтальмологічного кабінету), цією посадовою інструкцією.

1.4. Метою діяльності на посаді (головною функцією) сестри медичної офтальмологічного кабінету є виконання лікувально-діагностичних призначень лікаря-офтальмолога кабінету, допомога йому у межах компетенції в організації і наданні спеціалізованої офтальмологічної допомоги відповідним категоріям населення (хворим).

Читати далі