ТРИВАЄ «ПРИПИСНА» КАМПАНІЯ ДО СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

08/10/2018

РЕФОРМИ

З 1 квітня набув чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 р. № 503 «Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу»

ПОРЯДОК

вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Порядок регулює вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу відповідно до частини четвертої статті 9 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

2. Цей Порядок є обов’язковим для виконання усіма надавачами медичних послуг, що надають медичні послуги, пов’язані з первинною медичною допомогою за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі — надавачі ПМД).

3. У цьому Порядку термін «Декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу» (далі — Декларація) означає документ, що підтверджує волевиявлення пацієнта (його законного представника) про вибір лікаря, який надаватиме йому первинну медичну допомогу (далі — ПМД).

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законах України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», інших законодавчих актах України, спеціальних словниках понять і термінів Всесвітньої організації охорони здоров’я.

 

II. ВИБІР, ЗМІНА ТА ВІДМОВА ВІД ЛІКАРЯ, ЯКИЙ НАДАЄ ПМД

1. Пацієнт (його законний представник) має право обрати лікаря, який надає ПМД, незалежно від зареєстрованого місця проживання такого пацієнта з числа осіб, які зазначені в договорі про медичне обслуговування населення, укладеному між відповідним надавачем ПМД та Національною службою здоров’я України (далі — НСЗУ).

2. Пацієнт має право обрати лікаря, який надає ПМД, за умови, що кількість пацієнтів, які вже обрали такого лікаря відповідно до цього Порядку, не перевищує дві тисячі осіб або іншу кількість, встановлену відповідно до договору про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі — програма медичних гарантій), укладеного з надавачем ПМД, в якому зазначений такий лікар.

3. У період тимчасової відсутності лікаря, який був обраний пацієнтом відповідно до цього Порядку, у зв’язку з відпусткою чи іншими обставинами, що зумовлюють тимчасову неможливість здійснювати прийом пацієнтів лікарем, пацієнт має право на отримання медичних послуг ПМД в іншого лікаря того самого надавача ПМД без подання нової Декларації.

4. У разі неможливості обрання лікаря пацієнт має право звернутися до НСЗУ або його територіальних органів за роз’ясненнями стосовно надавачів ПМД та для забезпечення пацієнту можливості реалізувати його право на вибір лікаря.

5. Пацієнт (його законний представник) має право змінити лікаря, який надає ПМД, шляхом подання тому самому або іншому надавачу ПМД нової Декларації відповідно до цього Порядку.

6. Пацієнт (його законний представник) має право відмовитись від лікаря, який надає ПМД, без обрання нового лікаря шляхом подання заяви про припинення поданої ним Декларації.

7. Одночасний вибір двох або більше лікарів, які надають ПМД, не допускається.

Читати далі